Misi, Visi, Dasar, Tujuan

Misi PPWS

PPWS berazam memberi peluang untuk wanita mencapai potensi dalam semua bidang serta meningkatkan taraf kehidupan dan status wanita menerusi kegiatan yang terancang dan berkesan.

Visi PPWS

PPWS sebagai penggerak berdaya maju ke arah kesejahteraan dan kemakmuran wanita dan masyarakat dalam pembangunan negara.

Dasar PPWS

Kemurnian, Persaudaraan, Persefahaman dan Keadilan

Tujuan PPWS

  1. Menggalakkan persefahaman dan persahabatan di antara wanita tanpa mengira kaum dan keturunan.
  2. Memberi peluang kepada ahli menjalankan aktiviti sosial, pelajaran, dan kesihatan bagi kemajuan dan kebajikan ahli, keluarga dan negara.
  3. Menolong wanita memainkan peranan yang lebih berkesan dalam pembangunan negara.
  4. Mengadakan dan menggalakkan kerjasama di antara ahli.
  5. Memupuk persefahaman di antara wanita antarabangsa, bergabung dan bekerjasama dengan pertubuhan antarabangsa yang mempunyai tujuan yang sama.
  6. Memiliki harta seperti tanah, bangunan dan kemudahan lain.
  7. Menerima derma atau sumbangan dari mana-mana pihak untuk menjalankan aktiviti.
  8. Mengadakan aktiviti mengutip derma untuk pertubuhan dengan terlebih dahulu mendapat kebenaran Pendaftar Pertubuhan dan kelulusan pihak berkuasa.